Bestuur en raadsleden

Statuten VHL Lokaal

deNotarissen Stein Dantuma Verschuren
Statutenwijziging Leerdam 2000 (VHL Lokaal), de dato 30 december 2016.
www.denotarissen.nl

Vestiging Vianen Vestiging Meerkerk
Postbus 189
4130 ED Vianen
Postbus 189
4130 ED Vianen
Jan Blankenweg 4
4131 ZA Vianen
Meerkern 5
4231 BG Meerkerk
T: 0347 - 32 30 50 T: 0183 - 35 15 41
F: 0347 - 32 27 94 F: 0183 - 35 61 95

Zaaknummer 90270.0lWST / AFB/LOO Statutenwijziging van de vereniging Leerdam 2000

 

Heden, dertig december tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. WILLEM CORNELIS STEIN, notaris te Vianen:

 1.  mevrouw Johanna Caroline Maria de Jong, geboren te Vleuten-De Meern op­ veertien november negentienhonderdzevenenzestig, geïdentificeerd aan de  hand - van Nederlands paspoort nummer: ……., uitgegeven te Leerdam op zeventien april tweeduizend veertien, wonende te Leerdam, - gehuwd;

 2. de heer Frans Pieter van Dijk, geboren te Leerdam op achttien augustus negentienhonderdzevenenzestig, geïdentificeerd aan de hand van Nederlands -­ paspoort nummer: …, uitgegeven te Leerdam op dertig januari tweeduizend vijftien, wonende te  Leerdam, gehuwd; --

ten deze handelend als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders van de - vereniging met volledige rechtsbevoegdheid LEERDAM 2000, gevestigd te Leerdam, - feitelijk gevestigd ........ Leerdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40324177, en hierna te - noemen "de vereniging".

De comparanten verklaarden:

De vereniging is opgericht op twaalf mei negentienhonderd negentig bij akte op die datum verleden voor notaris Mr. D.C. Goes te Molenaarsgraaf met het oog op de voorgenomen fusie tussen de gemeenten Leerdam, Vianen en - Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden wensen de politieke verenigingen thans genaamd Leerdam 2000, Lokaal Alert en Vrije Kiesvereniging Gemeentebelangen samen te werken in één vereniging;
Op de ledenvergadering van de vereniging, gehouden in Leerdam op zestien december tweeduizend zestien hebben de leden besloten tot wijziging van de statuten;
Tot die vergadering was opgeroepen  met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften en in het bijzonder  met inachtneming van artikel 21 van de statuten.
Het besluit is genomen met de vereiste twee/ derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Een kopie van de notulen van die vergadering is aan deze akte gehecht.

Ter uitvoering van het besluit van de leden verklaarden de comparanten dat de statuten van de vereniging met ingaande van heden gewijzigd luiden als volgt:

NAAM 
Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: VHL LOKAAL.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leerdam

DOEL
Artikel 2

Het doel van de vereniging is het als politieke partij behartigen van de belangen van de inwoners van de (te vormen) gemeente Vijfheerenlanden in de ruimste zin.

MIDDELEN
Artikel 3

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het verder ontwikkelen, verdiepen en verbreden van de beginselen en op het gebied van lokale politiek;
 2. het deelnemen aan verkiezingen en daarbij het stellen van kandidaten voor de maatschap van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;
 3. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het partij- en verkiezingsprogramma;
 4. het houden van algemene vergaderingen en bijeenkomsten;
 5. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4

 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden zijn natuurlijk personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
 4. Het bestuur houdt een register bij waarin alle relevante gegevens van de leden zijn opgenomen, waaronder ook, indien de leden dat hebben opgegeven, hun e-mailadres.
 5. Bij de aanvraag van het lidmaatschap kan van het aspirantlid door het bestuur worden verlangd dat hij of zij aantoont de uitgangspunten en doelstellingen van de vereniging te onderschri jven.
 6. Het lidmaatschap van de vereniging is niet verenigbaar met het lidmaatschap en/of kandidaat stelling voor enige andere politieke partij of groepering voor een vertegenwoordigend orgaan op lokaal niveau.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
  Het lidmaatschap eindigt:
  1. onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, zulks ter beoordeling van het bestuur;
  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of meegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en - verplichtingen) en het lid schriftelijk aan het bestuuur heeft meegedeeld het lidmaatschap om die redenen te willen beëindigen;
  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie en het lid schriftelijk aan het bestuur heeft meegedeeld het lidmaatschap om die reden te willen beëindigen
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
  1. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
  2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld
  De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
  De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
  De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen.
 5. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving ten aanzien van de opzegging door de vereniging dan wel ontzetting uit het lidmaatschap in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist
 7. Het bestuur is bevoegd een lid door een aangetekende schriftelijke kennisgeving te schorsen ingeval het lid in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst blijven de aan het lidmaatschap verbonden plichten onverminderd van kracht maar kunnen de rechten niet worden uitgeoefend.

DONATEURS
Artikel 6

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 7

Vastgesteld door de algemene ledemvergadering. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR
Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en hun plaatsvervangers aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene leden vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door aftreden op eigen verzoek, mits dit geschiedt door een schriftelijke kennisgevingen met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. Het bestuur is bevoegd het bestuurslidmaatschap eerder te laten eindigen;
  2. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
  3. door verlies van het bestuurslid van het vrije beheer over zijn/haar vermogen;
  4. door ontslag krachtens een besluit van de ledenvergadering;
  5. door overlijden.
 6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.
 7. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 9. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 9

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de peningmeester.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 11

 1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in de gemeente Vijfheerenlanden veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursled en belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. De oproeping tot de vergadering kan ook per e-mail geschieden.

Artikel 12

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs en degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene leden vergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voor kennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden, met dien verstande dat over personen schriftelijk gestemd wordt. Aangaande zaken is besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemm en over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 6. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Blanco stemmen en op niet-geldige wijze uitgebrach te stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Artikel 13

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudst aanwezige lid van het dagelijks bestuur.
 2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehoud en door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend en bij afwezigheid van een van deze, door een ander lid van het dagelijks bestuur.

Artikel 14

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig-­ aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen-­ kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
 4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste-twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De commissie onderzoekt de in lid 2 en lid 3 bedoelde stukken.
 7. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 8. Behoudens een daarbij uitdrukkelijk gemaakt voorbehoud of gemaakte uitzondering strekt goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording tot decharge van het bestuur. Wordt de goedkeuring geheel of ten dele geweigerd, dan kan de algemene ledenvergadering al die maatregelen nemen die door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene leden alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 16

 1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene leden vergadering stelt bij haar in het, vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar-­ naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 17

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige van toepassing

SLOTBEPALING
Artikel 18

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

SLOT

Waarvan akte is verleden te Vianen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT