Bestuur en raadsleden

Huishoudelijk reglement

Algemeen

Het huishoudelijk reglement voorziet in die zaken, die niet in de statuten van de vereniging zijn vermeld.

Artikel 1. Verwerking en beëindiging lidmaatschap
 1. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te geschieden bij het secretariaat, onder vermelding van naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en geslacht en zo mogelijk met beroep en interesse.
 2. Het lidmaatschap gaat in op de datum van ontvangst van een schriftelijke aanmelding. Bij het niet accepteren van het lidmaatschap door het bestuur moet de betrokkene hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld, met omkleding van redenen, binnen twee maanden na de datum van zijn aanmelding.
 3. Binnen een maand na ontvangst van de afwijzing kan de kandidaat in beroep gaan bij de eerstvolgende ledenvergadering.
 4. Het lidmaatschap kan ten alle tijden worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
Artikel 2. Ledenregistratie

De NAW gegevens van leden en/of een ledenlijst worden geregistreerd en bijgehouden en niet aan derden verstrekt.

Artikel 3. Rechten en verplichtingen van de leden
 1. Ieder lid heeft het recht verkozen te worden in de door de vereniging ingestelde organen of in vertegenwoordigende lichamen, zolang uit nadere hoofde geen reglementaire of wettelijke beletselen bestaan.
 2. Alleen leden hebben stemrecht op vergaderingen.
 3. Ieder lid is verplicht zich aan de statuten en reglementen van de vereniging te houden, welke zij/hij door het feit van haar/zijn lidmaatschap geacht wordt te kennen.
 4. Ieder lid is verplicht alles na te laten wat het verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging kan belemmeren of haar goede naam kan schaden. Zij/hij is voorts verplicht zich bij rechtsgeldig genomen besluiten neer te leggen en zich daarnaar te gedragen.
Artikel 4. Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van de statuten heeft het dagelijks bestuur tot taak:

 1. Het beheren van de bezittingen
 2. Het doen van voorstellen inzake:
 3. Deelname aan de verkiezingen
 4. Interne organisatie
 5. Kandidaatstelling voor externe organen
 6. Beleidsprogramma’s
 7. Het schrijven van het verkiezingsprogramma in samenwerking met een delegatie uit de raadsfractie welke uit minimaal uit 3- en maximaal uit 5 personen per geleding bestaat.
Artikel 5. Kandidaatstelling bestuursleden

Voor alle voordrachten:

 1. dat de betreffende kandidaat tevoren heeft bewilligd in zijn/haar kandidatuur.
 2. Bij iedere voordracht hoort een korte omschrijving van de personalia, eerder beklede (politieke) functies en eventueel een beleidsvisie van de kandidaat.
 3. Alle kandidaat bestuursleden zullen de gedragscode van VHL Lokaal ondertekenen en naleven.
Artikel 6. Stemprocedure voor vaststelling van de kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen
 1. Het bestuur inventariseert welke personen voor welke posities beschikbaar zijn en geeft alle namen schriftelijk in alfabetische volgorde aan de leden.
 2. Om in aanmerking te komen als kandidaat raadslid dient men minimaal een half jaar actief lid te zijn van de vereniging.
 3. Het bestuur stelt de kandidatenlijst vast volgens de procedure “vaststelling kandidaten gemeenteraadsverkiezingen”. (procedure is op te vragen bij het bestuur)
 4. Het bestuur stelt een concept kandidatenlijst samen en legt deze concept kandidatenlijst voor aan de ledenvergadering, waarbij het bestuur zorgt voor een evenredige verdeling van kandidaten uit de verschillende kernen.
 5. In een ledenvergadering, waar een stemming is geconvoceerd, wordt door ieder lid die op de vergadering aanwezig is en de presentielijst heeft getekend, een kandidatenvolgorde vastgesteld. Leden, welke een schriftelijke machtiging hebben afgegeven en deze hebben doen indienen voor aanvang van de stemprocedure bij de voorzitter of de secretaris van het bestuur, worden in dit verband geacht in persoon aanwezig te zijn en de presentielijst te hebben getekend.
 6. De uiteindelijke kandidatenvolgorde van de kandidatenlijst wordt bepaald door de ledenvergadering.
 7. Indien twee of meer personen eenzelfde rangorde-getal hebben, dan vindt voor die personen een herstemming plaats.
 8. Machtigingen moeten voor de aanvang van de vergadering worden gemeld bij de voorzitter of de secretaris van het bestuur.
 9. Leden mogen maximaal door twee (niet-aanwezige) leden gemachtigd worden.
Artikel 7. De stemprocedure
 1. Bij stemming over zaken beslist de meerderheid van de stemmen van de leden die op de vergadering aanwezig zijn en de presentielijst hebben getekend.
 2. Indien geen van de leden stemming verlangt dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
Artikel 8. De ledenvergadering

Het dagelijks bestuur belegt minimaal twee keer per jaar een ledenvergadering:

 1. En: Indien het zulks nodig oordeelt
 2. En: Indien daartoe tenminste 10% van de leden bij het dagelijks bestuur schriftelijk het verzoek doen onder opgave van redenen.
 3. De voorzitter formuleert de uiteindelijke voorstellen waarover gestemd moet worden. Een eenmaal genomen besluit door stemming kan slechts op een volgende ledenvergadering worden herroepen mits geagendeerd. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, wordt de convocatie voor de vergadering tezamen met de agenda ruim van te voren aan de leden toegezonden. Zij wordt gelijktijdig aan de begunstigers meegedeeld. Voorstellen van leden ter behandeling op een vergadering moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, tenminste 14 dagen voor de vergadering. Deze voorstellen worden aan de agenda toegevoegd. De leden dienen een presentielijst te tekenen. De secretaris voegt deze lijst bij de notulen.
Artikel 9. Quorum
 1. Een ledenvergadering wordt niet gehouden, indien niet meer dan 10% van de leden aanwezig zijn.
 2. Binnen 14 dagen wordt dan alsnog een nieuwe vergadering uitgeschreven, welke ongeacht het aantal leden doorgaat.
Artikel 10. Vergaderschema dagelijks bestuur

Het bestuur stelt een vergaderschema op. Buiten het vergaderschema vallen de bijzondere vergaderingen, uitgeschreven op een termijn van tenminste zeven dagen. De voorzitter is verplicht een extra bestuursvergadering uit te schrijven, indien en zodra de meerderheid van de bestuursleden hierom verzoekt.

Artikel 11. Taken en bevoegdheden van de voorzitter

De voorzitter draagt de verantwoordelijkheid voor contacten met de media alsmede voor de publicaties welke namens de vereniging worden aangeboden. De voorzitter informeert hierover vooraf het bestuur en de fractie. Politiek getinte zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de fractievoorzitter.

Artikel 12. Taken en bevoegdheden van de secretaris
 1. Het voeren van de correspondentie;
 2. Het verzenden van uitnodigingen voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de ledenvergadering;
 3. Het bijhouden van de notulen van deze vergaderingen;
 4. Het verzorgen van een archief;
 5. Het voeren van een ledenadministratie in samenwerking met de penningmeester;
 6. De overige correspondentie tussen bestuur en leden.
Artikel 13. Taken en bevoegdheden van de penningmeester

De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen. Hij stelt elk jaar een begroting op voor het komende jaar, alsmede een balans en jaarrekening over het afgelopen jaar. Hij is voorts belast met de inning van de jaarlijkse contributie cq. donaties en ziet toe op een tijdige betaling ervan.

Artikel 14. Contributie
 1. Indien een lid in de loop van het jaar toetreedt, gaat de contributie in op de eerste dag van het lopend verenigingsjaar.
 2. De afdracht regeling voor raadsleden en wethouders worden door het bestuur vastgesteld.
 3. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering door de leden vastgesteld na een voorstel van het bestuur.
 4. Indien een lid de vastgestelde contributie binnen 8 weken na verzenddatum niet heeft voldaan, dan wordt zij/hij schriftelijk op haar/zijn verplichtingen gewezen. Indien hierop binnen 4 weken geen betaling volgt, dan wordt het lid nogmaals aan haar/zijn verplichtingen herinnerd.
 5. Wordt hierop binnen 4 weken wederom niet gereageerd, dan wordt het lid met onmiddellijke ingang van de ledenlijst geschrapt. Het lid wordt ter zake schriftelijk geïnformeerd
Artikel 15. Geldmiddelen

De vereniging genereert inkomsten door:

 1. De inkomsten, niet zijnde contributie, komen behoudens speciale wensen van de schenker, ten goede aan de kas van de vereniging. Onverplichte bijdragen aan de vereniging kunnen nooit leiden tot verplichtingen, in welke vorm dan ook, van de vereniging dan wel haar vertegenwoordigers ten opzichte van de schenker.
 2. De betaalde contributies door de leden van de vereniging komen ten goede aan de kas van de vereniging.
 3. De afdrachten van de raadsleden en wethouders van VHL Lokaal komen ten goede aan de kas van de vereniging.
Artikel 16. Vergoeding gemaakte kosten
 1. Kosten, welke zijn gemaakt ten behoeve van de vereniging kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, mits er vooraf met het bestuur overleg is gepleegd.
 2. Voor secretariaatskosten hoeft vooraf geen toestemming te worden gevraagd, deze vallen binnen de normale uitgaven van de vereniging.
 3. Wanneer door derden kostenvergoedingen worden verstrekt, zal door de vereniging geen vergoeding worden verstrekt.
Artikel 17. De eigendommen van de vereniging
 1. Alle materialen die worden aangeschaft door de vereniging blijven eigendom van de vereniging en worden beheerd door het bestuur.
 2. Het bestuur wijst uit haar midden een bestuurslid aan, welke een lijst bijhoudt van de eigendommen van de vereniging.
Artikel 18. Verbod financiële voordelen

Het is bestuursleden en leden van de steungroepen en actiecomités verboden financiële voordelen te trekken uit hoofde van hun functie als lid van het bestuur, steungroep op actiecomité.

Artikel 19. De Fractie
 1. Leden van het bestuur kunnen niet gelijktijdig een raadsfunctie vervullen, bij verkiezing van één van de bestuursleden voor een raadsfunctie treed hij/zij op de eerstvolgende ledenvergadering af als bestuurslid.
 2. Nimmer kan een bepaalde opstelling van de raadsfractie of het raadslid dwingend worden voorgeschreven, of zoals de wet zegt “een raadslid handelt zonder dwang of ruggespraak“.
 3. Met betrekking tot de raadswerkzaamheden zijn fractie en leden van de fractie autonoom, maar kunnen desgewenst op de algemene ledenvergadering gevraagd worden hun standpunt nader te verklaren.
 4. De fractievoorzitter en de voorzitter van het bestuur hebben minimaal twee keer per jaar overleg over de gang van zaken binnen partij en het gevoerde beleid van de fractie, of zo vaak als dit gewenst is.
 5. Op de halfjaarlijkse ledenvergaderingen legt de fractie verantwoording af van het door hun gevoerde beleid.
 6. De raadsleden en wethouders ondertekenen de gedragscode van VHL Lokaal.
Artikel 20. Fractieorganisatie
 1. De fractie kiest uit haar midden een voorzitter en zij verdelen onderling de beleidsterreinen.
 2. De fractie bestaat uit fractieleden (raadsleden) en steunfractieleden (kandidaat raadsleden).
 3. In de besluitvorming hebben de fractieleden daar waar het besluitvorming in de raad aangaat een eigen verantwoordelijkheid.
Artikel 21. Publiciteit
 1. De eerst verantwoordelijke voor de publiciteit blijft de fractievoorzitter. Deze is verantwoordelijk voor de contacten met de pers op het gebied van het fractiestandpunt; hij/zij dient vooraf op de hoogte te zijn van contacten met de pers van zijn/haar mede-fractieleden.
 2. De fractievoorzitter informeert het bestuur en de fractieleden, indien mogelijk, hierover vooraf.
Artikel 22. Social media en andere omgangsvormen
 1. Men dient op respectabele manier met elkaar om te gaan.
 2. Een kritisch blik, suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom.
 3. Ongepast taalgebruik en discriminatie wordt niet getolereerd. Deze opmerkingen worden verwijderd.
 4. Volgers die zich misdragen worden geblokkeerd om opmerkingen op de social media te plaatsen. Reclame en andere commerciële uitingen worden verwijderd.
Artikel 23. Wijzigingen reglement
 1. Voorstellen tot wijzigingen van dit reglement moeten van het bestuur uitgaan of door tenminste 10% van de leden schriftelijk worden ingediend.
 2. Voorstellen dienen minimaal 10 dagen van te voren schriftelijk ter kennis van de leden worden gebracht.
 3. Ze kunnen slechts in stemming worden gebracht op een ledenvergadering waar minimaal 10% van de leden aanwezig zijn.
 4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen een vergadering belegd welke ongeacht het aantal aanwezige leden besluitvorming kan plaatsvinden.
Artikel 24. Onduidelijkheid reglement en onvoorziene gevallen

Elk geschil omtrent verklaring of toepassing van dit reglement wordt onderworpen aan de beslissing van het bestuur. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 25. Vaststelling

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2017, na door de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2017 te zijn vastgesteld.