Verkiezingsprogramma 2022
DICHT BIJ MENSEN!!!

VHL LOKAAL STAAT DICHT BIJ DE MENSEN

Speerpunten VHL Lokaal verkiezingen 2022

1. Wij zullen eerlijk en transparant de belangen van al onze inwoners behartigen in een veilige leefomgeving en dat doen wij samen met onze inwoners.

2. We willen dat iedere kern zijn eigen identiteit behoudt in deze gemeente. Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op plannen van de gemeente. Lokale belangen vragen om lokale oplossingen.

3. Onze prioriteit ligt bij het luisteren naar onze inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Wij willen de input van hen betrekken bij de besluitvorming. Een aanvraag of een idee van een inwoner zal bekeken worden vanuit de gedachte: meewerken waar mogelijk.

4. wij gaan voor voldoende en betaalbare sociale huurwoningen, starterswoningen (met ruime voorwaarden voor een starterslening) en seniorenwoningen in iedere kern met een prettige woonomgeving.

5. Wij willen een eenvoudiger vergunningenbeleid, waarbij vooraf duidelijk is aan welke eisen een aanvraag voor een bepaalde vergunning moet voldoen. Dus geen extra eisen achteraf!

6. Wij gaan voor betaalbare gemeentelijke lasten. Dit wordt bereikt door een doelmatig en verantwoord financieel beleid te voeren.

7. Elke kern heeft zijn eigen dorpshuis of wijkvoorziening. Hiermee wordt de leefbaarheid van de kern bevorderd. We willen bij de dorpshuizen en wijkvoorzieningen onder andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.

8. Wij willen goede en betaalbare accommodaties voor sportverenigingen, hengelsportverenigingen, culturele en maatschappelijke organisaties en initiatieven die voor iedereen bereikbaar en toegangelijk zijn.

9.  Wij willen een actief jongeren- en ouderenbeleid. Deze moet ontwikkeld worden in samenwerking met jongeren, ouderen, onderwijs, jeugd GGZ en de ouderenbonden. Dit vraagt een grote inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, die zeker door de gemeente gewaardeerd moeten worden.

10.  Economische ontwikkelingen dienen afgestemd te zijn op de belangen van de gemeente Vijfheerenlanden, ook wat betreft de arbeidspositie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente is hierbij essentieel, met een spilfunctie voor de gemeente.

11. Wij streven naar een duurzame gemeente Vijfheerenlanden. Wij willen ons inzetten voor zonnepanelen op het dak en kleine windmolens. Wij zijn een groene gemeente en willen dat nog verder uitbreiden.

12. Toeristische en recreatieve voorzieningen en initiatieven passend bij de gemeente Vijfheerenlanden kunnen op onze steun rekenen en moeten verder worden ontwikkeld.

13. Wij zetten ons in voor een goed Openbaar Vervoer in alle kernen en een goede en veilige verkeersbereikbaarheid voor alle transportmiddelen. Dit geldt ook voor scootmobielen, rollatorgebruikers en voetgangers. Tevens blijven wij sterke druk uitoefenen op het werken aan oplossingen van de verkeersproblemen in de kernen.

1. Uitgangspunten VHL Lokaal

Hoofdpunten:

 • Wij zullen eerlijk en transparant de belangen van onze inwoners behartigen.
 • Wij willen in samenwerking met anderen zorgen voor een veilige leefomgeving.

VHL Lokaal vindt het zeer belangrijk dat er eerlijkheid en transparatie is in de besluitvorming van het gemeentebestuur. Dit schept duidelijkheid naar onze inwoners en bedrijven en beslotenheid van vergaderingen en geheimhoudingen van stukken kan alleen dan als dit van groot belang is voor de positie van de gemeente Vijfheerenlanden. Als het bestuur geheimhouding wenst, zal zij dit moeten onderbouwen met steekhoudende argumenten. Vijfheerenlanden moet ook een veilige gemeente zijn om in te wonen, werken en recreëren. De gemeente moet hierin samenwerken met politie, boa's en de diverse buurtteams in onze gemeente. VHL Lokaal wil dat buurtteams worden ondersteund en begeleid om hun werk goed te kunnen doen. Wij moeten zuinig zijn op deze vrijwilligers. Ook de inzet van mobiele camera's moet vaker plaatsvinden in de diverse wijken waar dat nodig is.

2. Kernenbeleid

Hoofdpunten:

 • We willen dat iedere kern zijn eigen identiteit behoudt in deze gemeente.

VHL Lokaal vindt het heel belangrijk dat er een goed contact is tussen de inwoners van de kernen en de gemeente. De leefbaarheid en vitaliteit moet niet alleen behouden blijven, maar moet worden versterkt. Daarom zijn korte lijnen tussen burger, ondernemer en gemeente van groot belang. Begrip voor elkaar is van wezenlijk belang om dit te realiseren.

Vitaliteit en leefbaarheid zijn brede begrippen: ze bevatten zowel sociale, ruimtelijke als economische aspecten en raken daardoor veel beleidsterreinen. Elke kern heeft daar zijn eigen wensen en ideeën over. Het respecteren van die eigenheid ten opzichte van de gehele gemeente, is een wezenlijk uitgangspunt.

VHL Lokaal streeft naar een pro-actieve rol voor de gemeente met meer ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving. Zij gaat uit van het organiserend vermogen van de kernen, zoals een wijkraad, dorpsraad of een andere organisatievorm. Niet voor niets onderscheiden deze zich door een kleurrijk verenigingsleven en de grote inzet van vrijwilligers.

3. Participatie

Hoofdpunten


 • Wij luisteren naar onze inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties en willen hen betrekken bij de besluitvorming.
 • VHL Lokaal is voor een goedgereguleerd raadgevend referendum waardoor de stem van de inwoners nog beter wordt gehoord.

Iedereen doet mee. Buurthuizen, dorpshuizen, verenigingen, wijkraden en maatschappelijke organisaties kunnen op onze ondersteuning rekenen.

VHL Lokaal wil vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen en waarderen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente voorwaarden schept waardoor vrijwilligers en mantelzorgers optimaal kunnen functioneren.

Wij zijn voor één loket per beleidsterrein. Eén aanspreekpunt en duidelijke kaders voor het verkrijgen van diverse vergunningen of voorzieningen. Participatie is samen beslissen over de toekomst. Het is van groot belang dat inwoners meedenken en meebeslissen over hun woon en leefomgeving. VHL Lokaal ondersteunt van harte initiatieven van inwoners en bedrijven om samen vorm en inhoud te geven aan ontwikkelingen. Ook zoeken wij samenwerking met alle partijen als er nieuwe (onverwachte) ontwikkelingen zijn. Het referendum kan een middel zijn om de invloed van de inwoners te vergroten.

4. Woningbouw, Woonomgeving

Hoofdpunten:

 • Wij gaan voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen in elke kern.
 • Wij willen voldoende en betaalbare starterswoningen en seniorenwoningen in iedere kern, waarbij starters in aanmerking kunnen komen voor een starterslening met ruime voorwaarden.
 • Bij beoordeling van bouwprojecten dient altijd uitgegaan te worden van het principe "ja tenzij".

VHL Lokaal zet zich in voor een goed evenwicht tussen betaalbare huur- en koopwoningen. Minimaal 30% van de woningen in de gemeente Vijfheerenlanden dienen sociale huurwoningen te zijn. De gemeente moet met de woningcorporaties goede afspraken maken om dit te realiseren.

Starters zouden volop de kans moeten krijgen om een woning te kunnen kopen, juist in hun eigen kern. Er zal meer aandacht moeten zijn voor seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen.

Voor de tijdelijke opvang van arbeidsmigranten willen wij serieus kijken naar de mogelijkheden die ook door ondernemers worden geboden.

Wij motiveren mensen om zoveel mogelijk duurzaam te bouwen en geven hier medewerking aan. 

Leegstand van kantoorpanden en bedrijfsruimte moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Indien mogelijk worden deze omgebouwd tot appartementen of wooneenheden voor studenten of arbeidsmigranten. Wij moeten waar mogelijk, een nieuwe invulling geven voor wonen en werken.

Goede samenwerking met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en bewoners (door middel van participatie) is van het grootste belang. VHL Lokaal wil het collectief particulier ondernemerschap (CPO projecten) stimuleren. Burgers moeten zelf het heft in handen kunnen nemen om hun eigen woning te bouwen. Ingezet moet worden op een passend beleid voor collectieve- en andere woonvormen. De realisatie van nieuwe woonconcepten, zoals kleinere, gedeelde faciliteiten en gedeelde buitenruimte moet daar zeker een plaats in krijgen.

Kleinschalige en inclusieve gemeenschappen waarin jong en oud meer omzien naar elkaar met als gevolg met name veiligheid, vitaal buitengebied, minder eenzaamheid en lagere kosten voor de WMO en zorg. Vijfheerenlanden moet in samenwerking met stakeholders een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave door de bouw van betaalbare woningen in het lage en middensegment, meer kansen voor eigen bewoners waardoor er meer doorstroming kan ontstaan. Ook flexibele bouw en soms tijdelijke bouw dienen te worden gestimuleerd. Tiny Houses dienen hierin een duidelijke plaats te krijgen.

VHL Lokaal wil duurzaam omgaan met bestaande woningbouw en nieuwe woningbouw. Bij bestaande woningbouw kan renoveren en het toepassen van maximale isolatie helpen om energiegebruik te beperken.

Wij willen dat de gemeente meewerkt aan het herbestemmen, passend in de omgeving, van leegstaande boerderijen.

VHL Lokaal wil geen hoogbouw in de kernen, maar slim gebruik maken van aanwezige bouwvolumes. Sloop van oude gebouwen, om nieuwbouw te kunnen realiseren, dient gefaciliteerd te worden. Duurzaamheid staat hierbij hoog op de agenda.

Beschermd wonen voor mensen (ook jongeren) met een beperking, moet gefaciliteerd worden.

BETAALBARE WONINGEN VOOR STARTERS.

Er moeten meer betaalbare starterswoningen komen in alle kernen zodat jong volwassenen toch in hun kern kunnen blijven wonen. De starterslening is hierbij onontbeerlijk en moet blijven bestaan, eventueel met ruimere voorwaarden. Ook Tiny houses kunnen hierin een oplossing bieden. VHL Lokaal wil graag dat de gemeente de ruimte biedt voor Tiny Houses en andere woonvormen.

PRETTIGE WOONOMGEVING.

Een goede kwaliteit van straten en trottoirs draagt bij aan een prettige leefomgeving. Meldingen van onder andere losliggende tegels, kuilen en afgebroken takken dienen adequaat opgelost te worden, zo mogelijk nog dezelfde dag. Groen en spelen vinden wij van belang in iedere kern en dorp.

5. Vergunningen

Hoofdpunten:

 • Wij willen een eenvoudiger vergunningenbeleid, waarbij vooraf duidelijk is aan welke eisen een aanvraag moet voldoen. Dus geen extra eisen achteraf.

VHL Lokaal vindt dat de gemeente aan particulieren en professionele organisaties goede hulp moet bieden bij het aanvragen van vergunningen. De gemeente is er voor de burger en niet andersom. Dat wil dus zeggen dat de aanvrager met raad en daad door de gemeente wordt bijgestaan. De gemeente is echter geen gratis adviesbureau. Eisen voor een vergunning moeten vooraf duidelijk zijn zodat een vergunningaanvraag soepel kan verlopen.

Vergunningverlening vindt door eenvoudige toetsing aan de intekentafel vooraf plaats. Achteraf wordt door de gemeente toezicht en handhaving uitgevoerd. De verkrijger van een vergunning wordt op deze wijze maximale vrijheid geboden terwijl de vrijheid van anderen wordt beschermd.

6. Financiën

Hoofdpunten:

 • Wij gaan voor betaalbare gemeentelijke lasten. Deze kunnen bereikt worden door een doelmatig en verantwoord financieel beleid te voeren.

Begrotingsevenwicht is het uitgangspunt van het gemeentelijk huishoudboekje.

Bezuinigen moet ook echt bezuinigen zijn en belastingverhogingen moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Wij streven naar een efficiënt en op maat opererende lokale overheid die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een gezonde financiële positie van de gemeente.

De WOZ belasting mag geen automatische melkkoe zijn om eventuele tekorten weg te werken. Bij tekorten moeten de lasten niet onevenredig worden verhoogd, maar er dient ook bezuinigd te worden.

Financieel uitgangspunt moet zijn: “We doen het met wat we er voor krijgen.” Dit wil zeggen dat we de taken uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget. We streven er naar de lasten voor de burger betaalbaar te houden.

VHL Lokaal is tegen financiële ondersteuning door de gemeente aan risicovolle constructies.

7. Dorpshuizen

Hoofdpunten:

 • Elke kern heeft zijn eigen dorpshuis of wijkvoorziening. Hiermee wordt de leefbaarheid van de kern bevorderd.
 • We willen bij de dorpshuizen en wijkvoorzieningen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.

In alle kernen dient een dorpshuis of wijkvoorziening aanwezig te zijn. Er is veel behoefte aan. Het dorpshuis/wijkvoorziening heeft draagvlak binnen de kern. Het dorpshuis fungeert als ontmoetingsplaats voor de inwoners en is multifunctioneel en iedereen moet zich er thuis voelen. Dat betekent dat het onderdak biedt aan verschillende sociaal-culturele activiteiten van diverse verenigingen en organisaties. Elk dorpshuis dient toegankelijk te zijn voor iedereen.

8. Sport en cultuur

Hoofdpunten:

 • Wij willen goede en betaalbare sportaccommodaties voor alle sportverenigingen, inclusief de hengelsport.
 • Sport accommodaties zijn toegankelijk voor iedereen.

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur maakt Vijfheerenlanden tot een rijke gemeente waar men prettig kan wonen. Daar zijn wij trots op. Culturele verenigingen en organisaties kunnen op de steun VHL Lokaal rekenen, zeker bij het ontwikkelen van cultuur nu en in de toekomst.
In onze gemeente zijn veel culturele stromingen goed vertegenwoordigd. Nieuwe culturele initiatieven willen wij faciliteren en ondersteunen mede door middel van het Cultuurfonds.  Daarnaast is het open en betaalbaar houden van bibliotheken een belangrijk onderdeel.
Elke kern moet zijn eigen beeld blijven uitdragen en uitbouwen. Respect voor de eigenheid van elke kern vormt de basis van de culturele ontwikkeling.
Een goed cultuurbeleid versterkt het toerisme, de recreatie en de economische ontwikkeling. Cultuur zorgt voor een goede leefbaarheid in alle kernen.

Historie

Onze gemeente heeft een rijke historie. Deze dient te worden gekoesterd. Het ondersteunen en het betrekken van historische verenigingen kan daartoe bijdragen. Een goed monumentenbeleid mag dan ook niet ontbreken.

Sport:

Gezondheid en sociale ontwikkeling staan voorop als het om sport gaat. VHL Lokaal ondersteunt dit door ervoor te zorgen dat sport voor iedereen toegankelijk blijft. Kwalitatief goede en betaalbare accommodaties en het jeugdsportfonds zijn daarbij belangrijk.
Ouderen moeten ook in staat gesteld worden om te kunnen blijven sporten en bewegen. Dit bevordert het sociaal contact, de gezondheid en de mobiliteit en bestrijdt de eenzaamheid.

Ook de hengelsportverenigingen krijgen onze steun. Ook zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij zorgen niet alleen voor goede en gezonde viswaters, maar leert haar leden ook om op een goede manier met de natuur om te gaan. Dit komt weer ten goede aan de duurzaamheuid en de biodiversiteitin de gemeente Vijfheerenlanden.

9. Jongeren/Ouderen/Onderwijs

Hoofdpunten:

 • Wij willen een goed jongerenbeleid opzetten in samenwerking met de jongeren en een preventief jeugdzorgbeleid.
 • Wij willen een verantwoord senioren- en ouderenbeleid dat recht doet aan de oudere inwoners van onze gemeente.
 • Elke kern dient voldoende mogelijkheden te hebben om onderwijs aan te bieden.

JONGEREN

Iedereen doet mee! Op school en daarbuiten moeten jongeren begeleid worden bij het maken van keuzes die goed zijn voor henzelf, maar ook voor de rest van de samenleving. Met goede proactieve begeleiding kan voorkomen worden dat gedragsproblemen verergeren en er intensieve hulp nodig is. Op school moet Jongerenwerk worden ingezet. VHL Lokaal wil speciale aandacht voor kinderen die van huis uit geen 'zwem- en fietscultuur' meekrijgen. Wij willen dat de gemeente dit stimuleert door voorlichting en zwemles bereikbaar maakt voor iedereen. Ouders moeten door de gemeente goed geïnformeerd worden over de diverse fondsen die voor kinderen beschikbaar zijn. De huidige jeugdvoorzieningen moeten op peil blijven en jeugdzorg moet een belangrijk aandachtspunt blijven. Wij streven naar géén wachtlijsten in de jeugdzorg!

Voor jongeren is het belangrijk om hun eigen ontmoetingsplekken te hebben. Deze zijn al op een aantal plaatsen gerealiseerd, maar deze dienen in de gehele gemeente aanwezig te zijn. De jongerenwerker inventariseert de behoefte en realisatiemogelijkheden in de nog niet voorziene kernen.

Jongeren en politiek.

Het is belangrijk dat jongeren bij de politiek betrokken worden. Hun mening doet ertoe! Dit willen wij in samenwerking met de basisscholen en voortgezet onderwijs vormgeven door middel van een jeugd-gemeenteraad die meerdere keren per jaar bijeenkomt om jeugdzaken te bespreken. Scholen bezoeken en praten met leerlingen moet een regelmatig terugkerend gebeuren worden om zo ook informatie op te halen bij de jeugd. Het aanstellen van een jeugdburgemeester hoort hier dus ook bij.

OUDEREN EN WOONZORG

Inwoners hebben de wens om in hun eigen kern oud te worden. VHL Lokaal zet zich in voor voldoende seniorenwoningen en levensloopbestendige woningen in elke kern. Wij willen dat de gemeente nieuwe initiatieven faciliteert om ouderen te betrekken bij hun omgeving en om eenzaamheid tegen te gaan. Denk aan vervoer, ondersteuning bij activiteiten en familiebezoek.

Mantelzorg

Een goed mantelzorgplan is heel belangrijk voor onze inwoners die extra ondersteuning nodig hebben. VHL Lokaal vindt het belangrijk dat de bestaande mantelzorgorganisaties en mantelzorgers goed worden ondersteund bij hun werk. Wij zijn voor vergunning vrije mantelzorgwoningen, willen de budgetten voor de mantelzorg behouden en hiervoor vastzetten. Respijtzorg is hard nodig om onze mantelzorgers te ontlasten. Het is belangrijk om hier preventief mee om te gaan om hen te beschermen tegen een te zware belasting. Wij moeten zuinig zijn op deze vrijwilligers in de zorg!

ARMOEDEBESTRIJDING

VHL Lokaal vindt dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen doen. Het voorkomen van armoede is onze inzet, door het versterken van de individuele autonomie.  De gemeente dient inwoners die het financieel erg moeilijk hebben en onder de armoedegrens leven, te ondersteunen. Mensen met een schuldenproblematiek moeten sneller worden geholpen bij de schuldenaanpak waarbij de wachttijd tot nul zou moeten worden gereduceerd. Inzetten op preventie door voorlichting op scholen en bedrijven is daarom ook noodzakelijk. Voedselbanken zouden in onze gemeente niet nodig moeten zijn.

ONDERWIJS

VHL Lokaal wil dat in elke kern scholen blijven en dat zoveel mogelijk scholen een brede school worden, met ruimte voor spel, sport, natuur en cultuur. We stimuleren de samenwerking van de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en de brede school op één plek. Er moet aandacht zijn voor monitoring van schoolverzuim en een goede preventieve aanpak van ongeoorloofd verzuim en schooluitval. Laaggeletterdheid blijft een punt van aandacht. In het belang van onze inwoners moet hier meer publieke aandacht voor komen en wij willen een beleidsplan waarin staat hoe het bestuur de laaggeletterdheid concreet gaat aanpakken en faciliteren.  Leerlingen hebben recht op een frissenschool waar het goed toeven is. Bij het bouwen en renoveren van schoolgebouwen moeten wij duurzame en gezonde gebouwen neerzetten. Aandacht voor gezond eten en bewegen moeten wij stimuleren om een gezonde jeugd te hebben.

10. Economie/Samenwerking ondernemers

Hoofdpunten:

 • Economische ontwikkelingen dienen in balans te zijn. Een goede samenwerking tussen ondernemers en gemeente is hierbij essentieel.

VHL Lokaal richt zich op een evenwichtige economische groei, met oog voor de werkgelegenheid. Wij zijn een groot voorstander van een gerichte aanpak van leegstaande winkels. We willen ondernemers ondersteunen met vestiging en regelgeving. We willen ook het parkeergeld afschaffen om het winkelen in de Vijfheerenlanden aantrekkelijker te maken.

Het aantrekken van pop-up stores kan leegstand verminderen en het aankleden van leegstaande winkels kan het straatbeeld sterk verbeteren. Dit kunnen we realiseren door bijvoorbeeld etalages in te richten met kunstwerken van de plaatselijke kunstenaars, ruiten afplakken met mooie posters.

Er dient goed gekeken te worden naar de voorzieningen in onze kernen. Initiatieven die via burgerparticipatie ontstaan om bijvoorbeeld winkels open te houden of kleine bedrijfjes te starten moeten worden gefaciliteerd. Een goed overleg vanuit de gemeente met alle ondernemers, hun vertegenwoordiging en de diverse ondernemersverenigingen is daarbij noodzakelijk.

De aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein en het centrum is een verantwoordelijkheid van zowel de ondernemers als de gemeente.

Bij aanbesteding van projecten vanuit de gemeente moet SROI (aannemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt) een onderdeel uitmaken van deze aanbesteding.

Wij willen één aanspreekpunt voor het aanvragen en uitgeven van vergunningen voor evenementen. Daarom willen wij dat er één evenementen- en vergunningencoördinator wordt aangesteld.

De diverse bedrijventerreinen in onze gemeente zijn een visitekaartje voor onze gemeente. De uitstraling en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen dienen gewaarborgd te zijn. De gemeente dient in deze een faciliterende- en ondersteunende rol te hebben, uitgaande van mogelijkheden en niet van beperkingen. VHL Lokaal wil een eensluidend beleid voor alle bedrijventerreinen.

De agrarische sector heeft al met veel regelgeving te maken en is een belangrijk economisch bestanddeel en beeldbepalend voor onze gemeente. De gemeente zal niet méér regels stellen. Ook voor deze sector dient de gemeente faciliterend en ondersteunend op te treden. De agrarische sector zal waar mogelijk meer vergroenen/vernatten in verband met biodiversiteit, vogelstand en bodemdaling. Hierin kan men steun verwachten van de gemeente.

VHL Lokaal wil een samenhangend beleid op het gebied van natuur, landbouw en biodiversiteit om een win-win situatie op dit gebied te bereiken. Participatie vooraf is hierbij zeer belangrijk.

ECONOMIE/SAMENWERKING ONDERNEMERS

11. Duurzaamheid

Hoofdpunten:

 • VHL Lokaal stimuleert initiatieven op het brede gebied van duurzaamheid.
 • Geen grote windmolens en zonneweides. stimuleren van zon op het dak en kleine windmolens.
 • Stimuleren van initiatieven die energie besparen zoals isoleren van woningen.

Duurzaamheid moet als een rode draad zichtbaar zijn in het hele gemeentelijk beleid. De gemeentelijke organisatie dient daarvan een voorbeeld te zijn. Bij duurzaamheid zal ook gekeken moeten worden naar de kosten zeker van onze inwoners, duurzaamheid is noodzakelijk maar niet ten koste van alles.

Belangrijke duurzame zaken zijn: inkopen, energie, bouwen, inrichting van de buitenruimte .

Milieu valt ook onder duurzaamheid. Wij willen graag schone lucht, grond en water met aandacht voor de agrariër. Samen met de agrariërs en belanghebbenden die veel kennis op dit gebied bezitten, willen wij een duurzaam milieu realiseren in een win-win situatie.

VHL Lokaal streeft naar het recyclen van afval voor hergebruik in andere producten en hergebruik van bestaande producten. Wij steunen daarom de kringloopbedrijven die zich daar sterk voor maken.

Door klimaatveranderingen ontstaat er momenteel wateroverlast. Een proactieve rol van de gemeente is hierbij noodzakelijk om het gebied van de gemeente Vijfheerenlanden droog te houden.

Wij motiveren bedrijven in de Vijfheerenlanden zo duurzaam mogelijk te produceren en zonnepanelen op het dak te plaatsen waar mogelijk is. Nieuwe bedrijven zullen moeten streven naar nul op de meter waarbij ook aandacht is voor groene omgeving rond het bedrijf.

ECONOMIE/SAMENWERKING ONDERNEMERS

12. Toerisme/Recreatie

Hoofdpunten:

 • Toeristische en recreatieve voorzieningen en initiatieven passen bij de Vijfheerenlanden en kunnen op onze steun rekenen.

Toerisme en recreatie zijn belangrijke pijlers voor de economie in de Vijfheerenlanden. Wij denken hier met name aan kleinschalige kampeermogelijkheden, camperplaatsen, bed and breakfast etc.

Waterrecreatie neemt binnen onze gemeente een belangrijke plaats in. Dit houdt in dat er voldoende aanlegplaatsen, elektriciteits-, watervoorzieningen en vuilcontainers zijn.

Fiets- en wandelroutes met voldoende rustplaatsen zijn essentieel voor een goed toeristisch klimaat.

Historie is één van de pijlers van onze gemeente. Een duidelijke route verwijzing naar de historische- en museale bezienswaardigheden in de gemeente Vijfheerenlanden is noodzakelijk. Voor een duidelijke routeverwijzing worden wereldwijd bruine bordjes gebruikt. VHL Lokaal wil dat ook de gemeente Vijfheerenlanden deze bruine borden gaat gebruiken om de herkenbaarheid voor de (ook buitenlandse toerist) te vergroten

VHL Lokaal wil een samenhangend toeristisch- en recreatief beleid, om de economie in de Vijfheerenlanden te versterken.

ECONOMIE/SAMENWERKING ONDERNEMERS

13. OV/Verkeer/bereikbaarheid

Hoofdpunten:

 • Wij streven naar een goed Openbaar Vervoer in alle kleine kernen, door overleg met alle partijen die daarbij zijn betrokken.
 • Wij zetten ons in voor goed vervoer van senioren/gehandicapten.

OPENBAAR VERVOER

Goed en betaalbaarder openbaar vervoer is belangrijk voor de gemeente Vijfheerenlanden, zeker gezien het groot aantal kernen in onze gemeente. VHL Lokaaal wil meer buslijnen binnen de gemeente en zal daar bij de Provincie stevig op aandringen. Daarbij dient zeker gekeken te worden naar de alternatieve vormen die er nu al zijn zoals: buurtbus, belbus, plusbus. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn om de mobiliteit van onze inwoners te bevorderen. Daarnaast wordt er in iedere kern het ANWB-Auto Maatje ingezet. Dit is individuele hulp aan inwoners die niet over eigen vervoer beschikken. Zo levert dat ook een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.

VERKEER/BEREIKBAARHEID

Bereikbaarheid staat hoog in het vaandel. Wanneer een dorp/stad goed bereikbaar is, is dit een stimulans voor de economie en de werkgelegenheid. 

VHL Lokaal zet zich in voor goede en veilige fiets- en wandelpaden.

VHL Lokaal is voor gratis parkeren.

De hoeveelheid sluipverkeer in onze kernen is onacceptabel. Het doortrekken van een aantal parallelwegen kan een goede eerste aanzet zijn en ook de aanleg van rondwegen kan een ontlastende werking hebben op een kern. Vrachtwagens, niet zijnde bestemmingsverkeer, krijgen een verbod door de kernen te rijden. Een goede bereikbaarheid van onze kernen blijft voor ons een zeer belangrijk aandachtspunt. 

De verkeersveiligheid komt door de vaak slechte bereikbaarheid in het geding. Voor VHL Lokaal is dit een van de topprioriteiten voor het bestuur.

ECONOMIE/SAMENWERKING ONDERNEMERS